نحوه طراحی الگوی پایه برای بالاتنه خانم | آموزش آنلاین طراحی لباس

طراحی الگوی پایه برای بالاتنه

آموزش طراحی الگوی پایه بالاتنه
سلام دوستان، امروز نوبت آموزش طراحی الگوی پایه بالاتنه خانم براساس اندازه های بدن شماست. در این درس چگونگی طراحی یک الگوی پایه بی عیب و نقص ، که کاملا قالب تن شماست آموزش داده می شود. این الگو، پایه و اساس طرحهای آینده شما خواهد شد. تمامی طرحهای پیچیده با استفاده و تغییر این الگو بدست می آید. بعد از تکمیل و اطمینان از بی عیب و نقص بودن آن بهتر الگو را به یک مقوا منتقل کرد و تا زمانی که سایز بدنتان تغییر نکرده نگهش دارید زیرا در آینده به کررات از آن استفاده خواهید کرد.
قبل از شروع باید اندازه های بدنتان را با دقت طبق آموزش داده شده یادداشت کرده باشید، اگر هنوز این کار را انجام نداده اید حتما نحوه صحیح اندازه گیری بدن برای طراحی الگو را مطالعه و طبق دستورالعمل آن، اندازه گیری کنید.

ابزار و  وسائل مورد نیاز

  • کاغذ الگو
  • گونیا
  • منحنی فرانسوی (پیستوله)
  • قیچی کاغذ

نحوه طراحی الگوی اصلی بالاتنه جلو

از A به B = ارتفاع بالاتنه (6) + 3 میلیمتر
A به C = عرض شانه (14) – 3 میلیمتر
از نقطه C خط عموی به طول 8 سانتیمتر بکشید.
B به D = ارتفاع خط وسط (5)
از نقطه D خط عمودی به طول 10 سانتیمتر بکشید.
B به E = عرض سینه (17) + 6 سانتیمتر
از نقطه E  خط عمودی به طول 30 سانتیمتر بکشید

آموزش طراحی الگوی بالاتنه جلو (1)

B به G = شیب شانه (7)+ 3 میلیمتر، طوری که انتهای خط مماس بر خط عمود C باشد
G به H = زاویه سینه (9). روی خط B-G مشخص شود.
G به I = ارتفاع شانه (13)
خطی عمود بر خط G-B بکشید طوری که انتهای آن مماس بر خط A به C باشد.
J به K = فاصله سینه (10) + 3 میلیمتر، عمود بر خط A-B بطوریکه از نقطه H بگذرد
D به L =نصف فاصله بین D-J .
L به M = عرض قفسه سینه (15) + 6 میلیمتر
خط عمودی در انتهای آن به سمت بالا و پایین کشیده شود.
B به F = محل ساسون (20)
از نقطه F  خط عمودی به طول 5 میلیمتر به سمت پایین بکشید.

آموزش طراحی الگوی بالاتنه جلو (2)

I به N = ارتفاع تسمه (8)  + 3میلیمتر، از نقطه I شروع و انتهای آن مماس بر خط E باشد.
N به O = ارتفاع پهلو (11).
N به P = در امتداد N  به فاصله 3 سانتیمتر
O به P =  ارتفاع پهلو از نقطه O به سمت نقطه P بطوری که طول آن برابر O-N باشد. نقطه P را به F  متصل کنید

آموزش طراحی الگوی بالاتنه جلو (3)

ساسون، حلقه آستین و حلقه گردن:

P به Q =عرض کمر (19) +  6 میلیمتر- فاصله بین F-B
پایه های ساسون: از نقطه K به F خطی بکشید و  از نقطه K به سمت Q خطی به طول  K-F بکشیذ، انتهای خط  را R می نامیم.
نوک ساسون : از نوک ساسون 1.5 سانتیمتر به سمت پایین علامت بگذارید و نقطه جدید را به نقطه F و R متصل کنید.
،با خط کش منحنی B را به F  و R  را به P وصل کنید.

، حلقه آستین: حلقه آستین را طوری بکشید که خط کش منحنی، مماس بر نقطه G و خط  عمود   M  و O  باشد.
حلقه گردن: برای متصل کردن I و D خط کش منحنی را طوری قرار دهید که 3 میلیمتر به سمت داخل خط I قرار گیرد.

آموزش طراحی الگوی بالاتنه جلو (4)

نحوه طراحی الگوی اصلی بالاتنه پشت

A به B = طول بالاتنه (6).
A به C = عرض شانه (14)
از نقطه C خط عمودی به طول 7 cm به سمت پایین بکشید.
B به D = ارتفاع خط وسط (5)
علامت زده و خط عمودی به طول 10 سانتی متر بکشید.
B به E = عرض پشت (18) + 2 سانتیمتر
از نقطه E خط عمودی به سمت بالا بکشید.

آموزش طراحی الگوی بالاتنه پشت (1)

A به F = پشت گردن (12) +3 میلیمتر .
B به G = شیب شانه (7) + 3 میلیمتر .
F به H =ارتفاع شانه (13) + 13 میلیمتر , ممکن است از نقطه G فراتر رود
از نقطه F خطی عمود بر خط D بکشید.
B به I = محل ساسون (20)
B به J = عرض کمر (19) + اندازه ساسون که برابر 3.7 سانتیمتر است + 3 میلیمتر
(برای خانمهای کوتاه قد و نوجوانان : اندازه ساسون برابر  1.5 سانتیمتر  +3 میلیمتر )
I به K = اندازه ساسون، وسط این دو نقطه را نقطه L می نامیم.

آموزش طراحی الگوی بالاتنه پشت (2)

J به M = خط عمودی به طول 3 میلیمتربه سمت پایین.
M به N = ارتفاع پهلو (11).
L به O = از نقطه L خط عمودی به طول 2.5 سانتیمتر کمتر از خط M-N به سمت بالا .

پایه های ساسون را از نقطه O به نقاط I و  K بکشید بطوری 3 میلیمتر از آنها بگذرد.
با خط کش منحنی نقاط K را به M و B  را به I وصل کنید.

آموزش طراحی الگوی بالاتنه پشت (3)
آموزش طراحی الگوی بالاتنه پشت (4)

F به P = وسط خط F-H را علامت گذاری کنید.
P به Q = در امتداد P به O  به طول 7.5 سانتیمتر .
P به R = 6 میلیمتر علامت بگذارید
پایه ساسون را از نقطه Q بکشید طوریکه 3 میلیمتر از R بگذرد سپس آن را به F وصل کنید.
در سمت دیگر نقطه  P با فاصله 6 میلیمتر علامت گذاشته، پایه دیگر ساسون را از نقطه Q  به این نقطه بکشید به طوری که طول آن برابر Q-R باشد. به نقطه H متصل کنید.
D به S = یک چهارم D به F را علامت گذاری کنید.
S به T = عرض قفسه سینه (16) + 6 میلیمتر
(این  خط، خط تعادل افقی یا HBL است)
از نقطه T خط عمودی به سمت بالا و پایین بکشید.

حلقه آستین: به خط کش منحنی حلقه آستین را بکشید طوریکه مماس بر نقاط H و N و خط عمود  T باشد
 حلقه گردن: با خط کش منحنی، حلقه گردن را طوری بکشید که منحنی از نقطه F شروع و از راس بعدی 1 سانتیمتر فاصله داشته و روی خط D مماس شود

منبع : کتاب PATTERNMAKING for Fashion Design  نویسنده HELEN JOSEPH-ARMSTRONG

enEnglish

مطالب مرتبط

گذاشتن یک دیدگاه