آموزش حرفه ای طراحی الگوی دامن راسته به روش مولر - به روش هاکوپیان

طراحی حرفه ای الگوی دامن راسته به روش مولر

سلام دوستان، امروز نوبت طراحی دامن راسته به روش مولر است. قبلاً من روش ساده تری برای طراحی الگوی دامن راسته آموزش دادم، اما این روش اصولی تر بوده و تن خور بهتری دارد. پس لوازم مورد نیاز برای طراحی الگوی دامن را تهیه و همراه با مراحل زیر را برای طراحی الگو انجام دهید.

لوازم مورد نیاز الگوسازی لباس

 • گونیای مولر
 • کاغذ الگو
 • خط کش بلند
 • سانتیمتر
 • چند رنگ خودکار یا ماژیک

نحوه طراحی پیشرفته الگو دامن راسته به روش مولر

طراحی الگوی دامن راسته به روش مولر - طراحی الگو پیشرفته
 • 1-3 : خط عمودی در سمت چپ کاغذ الگو به طول قد دامن رسم کنید.
 • 1-2 : از نقطه 1 بلندی باسن را اندازه گرفته و علامت بزنید.
 • از نقطه 1 و 2 و 3 خط عمودی به طول نصف دور باسن + 1 الی 2 سانتیمتر گونیا کنید.
  1 الی 2 سانتیمتر برای آزادی دامن است که بسته به ضخامت پارچه داده می شود.اگر پارچه شما ضخیم باشد یا قصد دارید برای دامن آستر بدوزید 2 سانتیمتر آزادی لحاظ کنید.
 • 2-5 : نقطه وسط 2-4
 • از نقطه 4 و 5 خطوط عمودی به سمت بالا و پایین رسم کنید. بدین ترتیب نقاط 6،7،8،9 بدست می آید.
 • 6-10 : از نقطه 6، 1 سانتیمتر به سمت بالا علامت زده و از همین نقطه خط کوتاهی به موازات خط 1-8 بکشید.

نحوه محاسبه اندازه ساسونها در دامن راسته

طراحی الگوی دامن راسته به روش مولر - طراحی الگو پیشرفته

اندازه ساسون ها از اختلاف دور باسن و کمر بدست می آید. دو روش برای بدست آوردن اندازه ساسون های وجود دارد. ساده ترین و کم خطاترین روش محاسبه ساسونها، مشخص کردن نقطه 11  روی خط 1-8 است.

 • روی خط 1-8 اندازه 1/2 دور کمر +1 را علامت بزنید. این نقطه را نقطه 11 نام گذاری کنید.
 • فاصله مابین 8-11 را اندازه گیری و یادداشت کنید. این عدد همان اندازه ساسون هاست.

روش دوم محاسبه اندازه ساسون ها

 • نصف دور کمر +1  = 70 +1 =36
 • نصف دور باسن + 1 – 36 = 52-36 = 16

تقسیم بندی ساسون ها

تقسیم بندی ساسون ها در متد مولر کار نسبتاً پیچیده است و بسته به اندام تقسیم بندی متفاوتی دارد. در اندامهای نرمال که باسن بزرگ، شکم برجسته یا گودی کمر ندارند، نصف مقدار بدست آمده در درز بغل و ۱٫۵ الی ۲٫۵ سانتیمتر در ساسون پیش و باقیمانده در یک یا دو ساسون پشت اعمال می شود.

پس برای دامن سایز ۴۰ با ۲ سانتیمتر آزادی در باسن تقسیم بندی ساسون ها به صورت زیر خواهد بود.

طراحی الگوی دامن راسته به روش مولر - نحوه محاسبه ساسون ها
 • 16 /2 = 8 مجموع پنس پهلو
 • 8 / 2 = 4 + 0.5 = 4.5 پنس پهلو در پیش
 • 8 / 2 = 4 – 0.5 = 3.5 پنس پهلو در پشت
 • 16 / 2 = 8  مجموع ساسون های پشت و پیش
 • 2.5 اندازه ساسون پیش
 • 8 – 2.5 = 5.5 مجموع ساسون های پشت
 • اندازه ساسون بزرگتر = 3  و اندازه ساسون دوم = 2.5
 • ترسیم را از درز بغل شروع می کنیم. از نقطه 10 روی خط افقی کشیده شده، 4.5 سانتیمتر به سمت راست اندازه بزنید.
 • به کمک قسمت منحنی گونیای مولر این نقطه را به خط 8-6 وصل کنید.
 • از نقطه 10 روی همان خط افقی 3.5 سانتیمتر به سمت چپ اندازه بزنید.
 • به کمک قسمت منحنی گونیای مولر این نقطه را به خط 1-6 وصل کنید.

در درز بغل پیش 1 سانتیمتر بیشتر از درز بغل پشت کم می کنیم تا درز بغل روی بدن صاف قرار گیرد. زیرا اگر تقسیم بندی یکسان انجام دهیم ساسون عمیق تر قطعه پشت درز بغل را به طرف پشت می کشد.

 • از نقطه 5، 3 سانتیمتر به سمت بالا علامت زده و به کمک قسمت منحنی گونیای مولر انحنی درز بغل را بکشید.
طراحی الگوی دامن راسته به روش مولر - درز بغل

طراحی ساسون های پیش و پشت

 • از درز پهلو  روی لبه بالای دامن به اندازه 6 الی 8 سانتیمتر به سمت داخل علامت بزنید. این نقطه مرکز ساسون پیش است.
  این مقدار برای سایزهای کوچک 6 و برای سایزهای بزرگ 8 سانتمیتر خواهد بود.
 • نصف اندازه ساسون پیش را  در دو سوی این نقطه علامت بزنید.
 • از مرکز ساسون خطی عمود بر لبه دامن (خط سبز) به طول 8 الی 10 سانتیمتر بکشید.
  اگر اندازه ساسون 1.5 سانتیمتر بود ارتفاع 8 سانتیمتر و اگر 2.5 سانتیمتر بود ارتفاع ساسون 10 سانتیمتر باید باشد.

اندازه ساسون پیش بسته به اختلاف بین کمر و باسن، می تواند 1.5، 2 یا 2.5 سانتیمتر باشد. اگر اندازه باقی مانده برای ساسون پیش کمتر از 1.5 سانتیمتر بود به جای ساسون پیش این مقدار را باید از درز پغل پیش باید کسر کنید.

طراحی الگوی دامن راسته به روش مولر - ساسون پیش

طراحی ساسون پشت دامن راسته

 • از نقطه 8، 5 الی 7 سانتیمتر به سمت داخل رفته و علامت بزنید. این نقطه شروع پنس بزرگ پشت است.
 • از همین نقطه به اندازه ساسون بزرگ پشت (3 سانتیمتر) به سمت داخل علامت بزنید.
 • مرکز ساسون را علامت بزنید.
 • از مرکز ساسون خطی به طول 13 الی 15 سانتیمتر بکشید
  ارتفاع ساسون بسته به بلندی باسن، قد افراد، و اندازه ساسون متغیر است. اگر اندازه ساسون بیشتر از 3 سانتیمتر و قد فرد بلند باشد ارتفاع ساسون باید 15 سانتیمتر کشیده شود.
 • دو لبه ساسون را به این نقطه وصل کنید.
 • برای طراحی پنس دوم از انتهای ساسون تا در بغل را با سانتیمتر به صورت ایستاده اندازه گرفته و نقطه وسط آن را  علامت بزنید. این نقطه وسط ساسون دوم پشت است.
 • نصف اندازه ساسون دوم را در دو سوی این نقطه علامت بزنید.
 • از نقطه مرکز این ساسون خطی عمود بر لبه بالای دامن (خط سبز) به طول 11 الی 13 سانتیمتر بکشید.
 • دو سوی لبه ساسون را به این نقطه وصل کنید.
طراحی الگوی دامن راسته به روش مولر - طراحی ساسون پشت

طراحی لبه بالای دامن

طراحی الگوی دامن راسته تقریباً تمام شده تنها کار باقی مانده طراحی مجدد لبه بالای دامن است.

 • با دقت ساسون ها را روی الگو ببندید. برای این کار یک لبه ساسون را تا کنید و  انگشت اشاره دست راست را روی نوک ساسون قرار دهید و سپس لبه تا شده ساسون را روی لبه دیگر قرار دهید.
 • در حالی که ساسون ها بسته است به کمک قسمت منحنی گونیا مولر، انحنی لبه بالای دامن را دوباره بکشید. ( خط قرمز)
 • در حالی که ساسونها بسته است لبه بالای دامن را قیچی کنید. به این ترتیب الگوی شما آماده است.

enEnglish

مطالب مرتبط

گذاشتن یک دیدگاه